Spracovanie osobných údajov

Týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)  a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, eMail a pod.../ pre účely zasielania informácií a golfovom klube Carpatia, akciách, podujatiach a pod.
Tento súhlas dáva dotknutá osoba na 5 rokov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Prevádzkovateľ Golf Club Carpatia vyhlasuje, že postupuje a spracováva dokumentáciu v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Všetci zamestnanci spoločnosti sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.
Beriem na vedomie, že spracovanie osobných údajov jmôžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ ihriska GSPORTCLUB s.r.o.;

Beriem na vedomie, že podľa Zákona o ochrane osobných údajov mám voči občianskemu združeniu Golf Club Carpatia právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť;
  • požadovať po ňom informácie, aké moje osobné údaje spracováva;
  • požadovať po ňom vysvetlenie ohľadne spracovania mojich osobných údajov;
  • vyžiadať si u neho prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť;
  • požadovať po ňom výmaz týchto osobných údajov;
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.